Stypendia

Na mocy ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym studenci mogą ubiegać się o następujące świadczenia:

 • Stypendium socjalne
 • Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych
 • Stypendium Rektora dla najlepszych studentów
 • Zapomoga

Warunki uzyskania stypendium określa Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej WSZiB w Poznaniu

Ministerialny przewodnik po stypendiach, konkursach i programach dla studentów

 

CO DLA KOGO?

Stypendium socjalne jest przyznawane na wniosek studenta.

Stypendium ma prawo otrzymać student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej. 

Stypendium przyznawane jest na okres roku akademickiego począwszy od pierwszego semestru studiów, na okres 9 miesięcy:

 1. za semestr zimowy uznaje się okres 5 miesięcy (od października do lutego),
 2. za semestr letni uznaje się okres 4 miesięcy (od marca do czerwca).

Przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne uwzględnia się dochody osiągane przez:

 1. studenta;
 2. małżonka studenta, a także będące na utrzymaniu studenta lub jego małżonka dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek,
 3. rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych studenta i będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek.

Student może ubiegać się o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów osiąganych przez osoby, o których mowa powyżej w pkt 3:

1) w przypadku gdy nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu oraz spełnia jedną z następujących przesłanek:

 1. ukończył 26. rok życia,
 2. pozostaje w związku z małżeńskim,
 3. ma na utrzymaniu dzieci, o których mowa powyżej w pkt 2, lub

2) jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:

 1. posiadał stałe źródło dochodu w ostatnim roku podatkowym,
 2. posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym,
 3. jego miesięczny dochód w okresach, o których mowa w lit. a i b, jest wyższy lub równy 1,15 sumy kwoty określonej w art. 5 ust. 1 i kwoty określonej w art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,
 4. nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu.

POBIERZ WNIOSEK

 

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych jest przyznawane na wniosek studenta.

Stypendium może otrzymywać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu.

Stypendium przyznawane jest na okres roku akademickiego począwszy od pierwszego semestru studiów, na okres 9 miesięcy:

 1. za semestr zimowy uznaje się okres 5 miesięcy (od października do lutego),
 2. za semestr letni uznaje się okres 4 miesięcy (od marca do czerwca).

W przypadku wydania orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność na czas określony, a okres ważności jest krótszy niż rok akademicki, stypendium może być przyznane tylko na czas ważności orzeczenia. Stypendium przestaje być wypłacane od następnego miesiąca po wygaśnięciu ważności orzeczenia.

W przypadku utraty ważności orzeczenia i ponownego ustalenia niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności stanowiącego kontynuację poprzedniego orzeczenia, student ma prawo do uzyskania  stypendium dla osób niepełnosprawnych od pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie ważności poprzedniego orzeczenia, o ile ponownie złoży wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych w terminie 3 miesięcy od daty utraty ważności poprzedniego orzeczenia, nie później jednak niż do dnia 30 czerwca. 

POBIERZ WNIOSEK

 

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów jest przyznawane na wniosek studenta.

1. Stypendium może otrzymywać student, który uzyskał za rok studiów wysoką średnią ocen lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

2. O stypendium Rektora dla najlepszych studentów może ubiegać się student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, jeżeli profil olimpiady jest zgodny z obszarem wiedzy, do którego jest przyporządkowany kierunek studiów.

3. O stypendium Rektora dla najlepszych studentów może ubiegać się również student pierwszego roku studiów drugiego stopnia rozpoczętych w terminie roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia , który spełnił kryteria określone w pkt 1 na ostatnim roku studiów pierwszego stopnia.

4. Stypendium przyznawane jest w liczbie nie większej niż 10% liczby studentów każdego kierunku studiów prowadzonego w uczelni. Jeżeli liczba studentów na kierunku studiów jest mniejsza niż dziesięć, stypendium może być przyznane jednemu studentowi.

5.Stypendium przyznawane jest na okres roku akademickiego, na okres 9 miesięcy:

 1. za semestr zimowy uznaje się okres 5 miesięcy (od października do lutego),
 2. za semestr letni uznaje się okres 4 miesięcy (od marca do czerwca).

POBIERZ WNIOSEK

 

Zapomoga jest przyznawana na wniosek studenta.

Zapomoga  może być przyznana studentowi, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej.

Zapomoga jest świadczeniem jednorazowym i może być przyznana  dwa razy w roku akademickim, przy czym jedno zdarzenie losowe uprawnia do otrzymania jednej zapomogi.

Zapomoga nie przysługuje studentowi, gdy nie jest spowodowana zdarzeniem losowym, a jedynie trudną sytuacją materialną – w takim przypadku student może ubiegać się o stypendium socjalne.

O przyznanie zapomogi może ubiegać się student narażony na doraźne wydatki wynikające z:

 • nieszczęśliwego wypadku studenta, powodującego konieczność ponoszenia nadmiernie zwiększonych wydatków,
 •  ciężkiej i długotrwałej choroby studenta  powodującej konieczność ponoszenia nadmiernie zwiększonych wydatków – chorobę należy udokumentować zaświadczeniem wydanym przez lekarza specjalizujące go się w danej jednostce chorobowej,
 • ciężkiej i długotrwałej choroby powodującej konieczność ponoszenia nadmiernie zwiększonych wydatków lub śmierci członka rodziny (małżonka, dziecka, rodzica) zamieszkującego we wspólnym gospodarstwie domowym – chorobę należy udokumentować zaświadczeniem wydanym przez lekarza specjalizującego się w danej jednostce chorobowej,
 • klęski żywiołowej (powódź, pożar),
 • innych szczególnie uzasadnionych i udokumentowanych przypadkach

zaistniałe w okresie roku akademickiego, w którym student ubiega się o przyznanie zapomogi.

POBIERZ WNIOSEK