Międzynarodowa konferencja naukowa "Dążenie do doskonałości w edukacji wyższej"

Data: 
2019-11-16 10:15:00

Szanowni Państwo,

zdając sobie sprawę ze znaczenia edukacji dla rozwoju społecznego i gospodarczego, Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu zaprasza na Międzynarodową konferencję naukową pt. „Dążenie do doskonałości w edukacji wyższej”, w dniu 16 listopada 2019 roku, w murach Uczelni, przy ul. Roboczej 4 w Poznaniu. Jako uczelnia akademicka, o praktycznym profilu kształcenia, zapraszamy do dzielenia się wiedzą oraz poszukiwania inspiracji w dążeniu do doskonalenia procesów edukacji na poziomie wyższym, w odniesieniu do nauk  o zarządzaniu i jakości. Referaty wprowadzające będą wygłoszone przez gości z Polski oraz USA i kilku krajów Europy.

Do udziału w Konferencji zapraszamy przedsiębiorców, pracowników biznesu i administracji, praktyków, studentów, absolwentów oraz pracowników naukowo-dydaktycznych.

Skupiając się na przyszłości, na rozwoju, pamiętamy o korzeniach edukacji wyższej, istniejącej już 100 lat w Poznaniu i Wielkopolsce.

 

Kanclerz

Maria Wanierowicz

Rektor

prof. WSZiB dr Ryszard Groszak

   

Przewodniczący Rady Naukowej

prof. dr hab. Henryk Mruk

Wiceprzewodniczący Rady Naukowej

prof. dr hab. Hubert Witczak

 

 

 

Kluczową funkcją każdej uczelni jest kształcenie, a szerzej – edukacja na poziomie wyższym. Specyficzny system edukacji uczelni jest uzależniony od wielu czynników, w tym na przykład od przewidywanego popytu, konkurencji w sektorze, czy typu uczelni. System edukacji w głównej mierze przyczynia się do ukształtowania potencjału absolwentów oraz podwalin ich dalszej drogi życiowej. Niemniejszą rolę odgrywa on w kształtowaniu zdolności uczelni do konkurowania, jest ważnym czynnikiem jej osiągnięć.

System edukacji musi być stale doskonalony z punktu widzenia wielostronnych uwarunkowań przyszłości. Rozpoznanie tożsamości i złożoności przyszłego otoczenia jest istotnym wyznacznikiem dostosowań systemu edukacji, a w rezultacie osiągnięć edukacyjnych szkół wyższych. Refleksja nad związkami między uwarunkowaniami przyszłości, systemami edukacji oraz osiągnięciami szkół wyższych jest konieczna dla uzyskiwania sukcesu na rynku szkolnictwa wyższego.

Edukacja jest nie tylko układem systemowym, ale procesem ciągłym. Naszą ideą jest nie tylko spojrzenie w przód, ale nawiązanie do minionego okresu rozwoju edukacji wyższej w Poznaniu. Rocznica stulecia ufundowania Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu jest dobrą okazją do dyskusji nad rolą tradycji w doskonaleniu edukacji.

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu dostrzega te zależności i podejmuje starania na rzecz ich lepszego zrozumienia i wykorzystania, czego wyrazem jest ta Konferencja. Celem Konferencji „Dążenie do doskonałości w edukacji wyższej” jest:

 1. lepsze poznanie trendów w edukacji wyższej na świecie,
 2. dyskusja nad systemem współczesnej usługi edukacyjnej i wyzwaniami stojącymi przed uczelniami, oraz wskazanie możliwych i pożądanych (adekwatnych), proaktywnych działań Uczelni,
 3. rozwój i doskonalenie kadry dydaktycznej.

Zapraszamy Państwa do udziału w Konferencji, która odbędzie się 16 listopada 2019 r. w gmachu WSZiB w Poznaniu, przy ul. Roboczej 4 w Poznaniu. Referaty wygłoszone będą przez gości z Polski oraz USA i kilku krajów Europy. Ukażą się również materiały pokonferencyjne, do których można się będzie odwołać przy studiowaniu problematyki.

Do zobaczenia na Konferencji!

 

 

Komunikat konferencyjny

 

Tytuł Konferencji: Międzynarodowa konferencja naukowa „Dążenie do doskonałości w edukacji wyższej”

 

Termin Konferencji: 16 listopada 2019 r., w godz. 10:15-16.05.

 

Miejsce Konferencji: Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu, ul. Robocza 4, 61-538 Poznań

 

Rada Naukowa Konferencji:

 1. Prof. dr hab. Henryk Mruk (Przewodniczący),
 2. prof. dr hab. Hubert Witczak (Wiceprzewodniczący),
 3. prof. WSZIB dr Małgorzata Michalik (Członek),
 4. Prof. WSZIB dr Magdalena Mazik-Gorzelańczyk (Członek),
 5. prof. WSZiB dr hab. Olaf Bergmann (Członek),
 6. Prof. UAM dr hab. Bartosz Kołaczkowski (Członek),
 7. Prof. dr hab. Przemysław Ostojski (Członek).

 

Komitet Organizacyjny Konferencji:

 1. Prorektor ds. naukowych WSZiB dr Ryszard Orliński,
 2. Z-ca Kanclerza Michał Pietrzyk,
 3. Prorektor ds. dydaktycznych dr Bartłomiej Juras,
 4. Dyrektor Biura Rektora i Kanclerza Izabela Polus-Bryzek.

 

Bloki tematyczne Konferencji:

 1. doświadczenia uczelni w Polsce i innych krajach w prowadzeniu edukacji wyższej,
 2. szanse i wyzwania wobec zmian technologicznych i społecznych w edukacji wyższej.

 

Program Konferencji:

Konferencja jest jednodniowa, w godzinach 10:15-16.05. Ogólny układ Konferencji obejmuje trzy bloki wystąpień z przerwą kawową oraz lunchem.

Szczegółowy program Konferencji zostanie przedstawiony uczestnikom do 15 października 2019 r.

 

Uczestnicy Konferencji:

Do udziału w Konferencji zapraszamy pracowników dydaktycznych, przedstawicieli biznesu zaangażowanych w rozwój edukacji, władze samorządowe, media oraz studentów i absolwentów.

 

Zgłoszenia na Konferencję:

Prosimy kierować na adres mailowy: rektorat@wszib.com.pl, do 25 października 2019 r.

Udział w Konferencji jest nieodpłatny.

 

Publikacja:

WSZiB w Poznaniu opublikuje, jako wydawnictwo uczelniane, materiały pokonferencyjne. Znajdą się w nich wybrane referaty wygłoszone podczas Konferencji, materiały przygotowane przez wykładowców Uczelni oraz podsumowanie dyskusji.

 

Kontakt:

 1. Kontakt w sprawach publikacji: dr Ryszard Orliński, rektorat@wszib.com.pl
 2. Kontakt w sprawach organizacyjnych: Michał Pietrzyk, rektorat@wszib.com.pl